Maya用户小心点吧
没别的

有关报道
https://zhuanlan.zhihu.com/p/150344244
https://zhuanlan.zhihu.com/p/150578968

火绒出品的专杀工具:
Windows:
https://down5.huorong.cn/HRMaya.exe

macOS:
https://down5.huorong.cn/HRMaya.zip